VILLKOR

Matratt.se allmänna villkor för användning av Online Community’n
Version 1 Senast uppdaterad 2020-12-17.

Detta måste läsas och accepteras innan du (Kunden) kan börja använda tjänsten.

1. Avtalsparter 

Avtalsparter är IsakMelin AB (559124-8520), nedan kallad Matratt.se, och beställaren, nedan kallad Kunden. Med Kunden avses den juridiska person eller enskilda näringsidkare som angivits på orderbekräftelsen, eller erhållit inloggning till tjänsten, eller erhållit och eller betalat en faktura från Matratt.se. Avtalet, inklusive dessa Allmänna Villkor samt Personuppgiftsbiträdesavtalet, som finns bilagt dessa Allmänna Villkor som Bilaga 1, anses accepterade och godkända av Kunden i samband med beställningen av tjänsten, men dock senast i samband med ibruktagandet av tjänsten eller vid betalning av faktura från Matratt.se.

2. Tjänstens omfattning

Matratt.se tillhandahåller på nedan angivna villkor en webbaserad tjänst. Tjänsten omfattar de produktdelar som Kunden angivit vid beställning av tjänsten eller angivit vid användande av tjänsten.

Tjänsten ger Kunden möjlighet att få tillgång till samtliga av Matratt.se ’s funktioner och förmåner samt andra lösningar för avsett syfte.

Innan avtalet om tjänst upphör att gälla är det Kundens ansvar att meddela detta senast 1 vecka innan befintligt abonnemang löper ut.

Matratt.se ger Kunden enligt detta avtal en icke-exklusiv rätt att nyttja tjänsten. Nyttjanderätten förutsätter vid var tidpunkt att gällande avgifter erlagts avtalsenligt.

3. Avtalsperiod

Avtalsperioden/bindningstiden är tre (3) månader, sex (6) månader eller tolv (12) månader, beroende vad Kunden angivit vid beställning av tjänsten och förlängs automatiskt med en (1) månad i taget om ingen uppsägning sker. Uppsägning sker skriftligen genom att maila Community@matratt.se, eller annars på härför avsett särskilt aviserat sätt, senast 30 dagar före avtalsperiodens utgång.

4. Support

Matratt.se tillhandahåller sina funktioner dygnet runt. Eventuell support utförs, efter Matratt.se ’s val, via e-post till Community@matratt.se. Supporten är befogad när sådan är nödvändig, dvs utökad hjälp och möjlighet till mer ingående frågor/hjälp om tjänsten som behövs för tjänstens användande. Visst stöd i avgörande frågor ingår i supportåtagandet i den omfattning som Matratt.se avgör nödvändig.

5. Matratt.se åtagande

Matratt.se strävar efter att tjänsten ska vara tillgänglig dygnet runt under avtalsperioden men reserverar sig för driftstörningar på grund av
1. planerade driftavbrott på grund av systemunderhåll, till exempel uppdatering av mjukvara.
2. oplanerade driftstörningar som kan uppkomma på grund av händelser utanför Matratt.se ’s kontroll. Information om denna typ av driftstörningar ges till kunden så snart som möjligt.
3. driftstörningar hos kundens internetleverantör.

6. Kundens åtagande

Kunden förbinder sig att ensam ansvara för säker förvaring av användarnamn och lösenord samt att användare får tillräcklig utbildning i hur tjänsten skall används i enlighet med dokumentationen.

Kunden ansvarar gentemot Leverantören och tredje man för skada som uppkommer genom uppsåtlig eller oaktsam åtgärd eller underlåtenhet avseende detta avtal. Detta gäller om skadan har vållats av kunden själv.

7. Upphovsrätt

Matratt.se är enligt lag eller avtal innehavare av rättigheterna till av detta avtal omfattade tjänster. Detta gäller även därtill hörande elektronisk och/eller tryckt dokumentation.

8. Betalning och avgifter

Kostnaden för tjänsten debiteras antingen i förskott för hela avtalsperioden enligt Matratt.se, eller månadsvis beroende på val och gällande prislista. Moms tillkommer på alla priser. Betalningsvillkor är 30 dagar. Kunden har inte rätt att återfå del av erlagd avgift. Matratt.se äger rätten att ta ut faktureringsavgift vid val av detta. Vid sen eller utebliven betalning äger Matratt.se rätten att ta ut påminnelseavgift, inkassokostnad och eventuella övriga kravavgifter samt dröjsmålsränta enligt lag. Vid utebliven betalning äger Matratt.se rätten att stänga ner tjänsten. Matratt.se förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan ändra priset för tjänsten, som dock inte påverkar den ursprungliga kostnaden under en pågående avtalsperiod.

9. Avtalets upphörande

Avtalets förtida upphörande kan påkallas av Matratt.se
1. Med omedelbar verkan om kunden är i dröjsmål med betalning av avgifter, är på obestånd eller annars inte rätteligen kan fullgöra sina betalningsförpliktelser.
2. Med 7 dagars uppsägningstid om kunden bryter mot bestämmelserna i detta avtal. Har Kunden innan uppsägningstiden enligt ovan löpt ut vidtagit rättelse är uppsägningen utan verkan. Sker rättelse ej efter uppsägning enligt ovan upphör rätten att använda tjänsten omedelbart och avstängning sker omgående.

10. Ändringar av dessa villkor

Kunden är ansvarig för att hålla sig uppdaterad kring ändringar av dessa villkor. Gällande villkor kommuniceras via www.matratt.se/integritetspolicy. Ändringar av dessa villkor aviseras minst 14 dagar i förväg och anses accepterade genom fortsatt användande av tjänsten.

11. Betalningsskyldighet m.m. vid avtalets upphörande

Kunden befrias vid avtalets upphörande ej från betalningsskyldighet för avgifter som vid tidpunkten för upphörandet uppkommit eller avtalsenligt uppkommer. Vid avtalets upphörande faktureras alla avtalsenliga avgifter. Kunden har inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter i samband med avtalets upphörande.

12. Lagring av data

Matratt.se lagrar data åt Kunden på Matratt.se ’s centrala servrar enligt Matratt.se vid var tid gällande policy för lagring av kunddata (se www.matratt.se/integritetspolicy) Matratt.se kommer att meddela Kunden om lagring av data upphör och ge Kunden möjlighet att lagra sitt data på annat sätt. Matratt.se ’s ansvar kan under inga omständigheter överstiga det som anges under punkt 7. Ansvarsbegränsning i detta avtal.

Data som kunden lagrar på Matratt.se ’s servrar sparas i 12 månader efter avtalets upphörande, varefter den raderas eller anonymiseras. Det är Kundens ansvar att dessförinnan spara ner all personlig information som är av intresse att behålla.

13. Uppgifter

Kunden accepterar att Matratt.se använder registrerade uppgifter, postadresser och e-postadresser, för utskick av information som har betydelse för användandet av tjänster enligt detta avtal eller andra av Matratt.se ’s tjänster.

14. Meddelanden

Matratt.se lämnar meddelanden till kunden om tjänsten och detta avtal genom brev till kundens vid tjänstens anslutande angivna e-postadress och/eller genom att visa dessa i tjänstens gränssnitt. Kunden ansvarar för att ta del av information och meddelanden när de lämnas på ovan angivet sätt. För att beräkna en tidsfrist får Matratt.se förutsätta att kunden tagit del av meddelanden i tjänstens gränssnitt sju dagar efter att meddelandet först har visats i gränssnittet. E-postmeddelanden får anses lästa samma dag som de skickats eller, om de skickats på lördag eller helgdag, nästkommande vardag.

Kundens meddelanden till Matratt.se får lämnas genom tjänstens gränssnitt eller per e-post. För att beräkna en tidsfrist får kunden förutsätta att Matratt.se tagit del av meddelanden lämnade av kunden i gränssnittet eller skickade till Matratt.se ’s angivna e-postadress samma dag som de skickats eller, om de skickats på lördag eller helgdag, nästkommande vardag.

15. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Kunden äger ej rätt att utan Matratt.se ’s skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Matratt.se äger rätt att till annat bolag överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

16. Behandling av personuppgifter och personuppgiftsbiträdesavtal

För Matratt.se är det viktigt att kunna möta våra kunders krav på efterlevnad av vid var tid gällande regler om behandling av personuppgifter. I relationen mellan Matratt.se och Kunden, är matratt.se personuppgiftsbiträde åt Kunden som är personuppgiftsansvarig. Ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal har därför ingåtts som reglerar parternas roller och ansvar i relation till den behandling av personuppgifter som sker under avtalet. Personuppgiftsbiträdesavtalet, som utgör en integrerad del av avtalet, finns bifogat längst ner i dessa Allmänna Villkor som Bilaga 1.

17. Force majeure

Parts åtagande gäller med reservation för händelser utanför parts kontroll såsom arbetskonflikt, sabotage, eldsvåda, vattenskada, inbrott, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande eller liknande som försvårar eller omöjliggör för part att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits. Nämnda omständigheter skall utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

18. Tvist

Tvist angående detta avtal ska i första hand avgöras genom medling mellan av parterna utsedda representanter. Om överenskommelse ej kan uppnås skall tvisten avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk lag.